Film p.t.: „Wielkoobszarowa plantacja topolowa – zakładanie i pozyskiwanie surowca na przykładzie plantacji założonej przez IP Kwidzyn”

2013-02.jpg

International Paper Kwidzyn jest dużym zakładem produkującym papier, jak również dostarczającym energię cieplną dla Kwidzyna. Bazuje on na surowcu kupowanym głównie od Lasów Państwowych, lecz od niedawna zde-cydował się na dywersyfikację źródeł pozyskania surowca drzewnego, oraz na założenie własnych plantacji topo-lowych dostarczających drewno w krótkich cyklach produkcyjnych.
Trzeba się liczyć z tym, że inne zakłady o podobnym profilu działania pójdą drogą IP Kwidzyn. Dla Lasów Pań-stwowych jest to sygnał, iż niektóre nadleśnictwa, być może, będą uczestniczyły w zakładaniu takich plantacji, jako zleceniobiorcy. Trzeba się liczyć również i z tym, że niektóre obszary znajdujące się w administracji Lasów Państwowych będą przeznaczane na plantacje topolowe w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na surowiec zużywany np. przez elektrociepłownie. Wynika to z wymogów nałożonych na zakłady energetyczne przez przepisy unijne.
Celem filmu jest więc pokazanie lub przypomnienie, jakie obecnie stosuje się techniki i technologie przy zakła-daniu plantacji i pozyskiwaniu z nich surowca topolowego. Jest to przykład, jak można to wykonać, wiedząc, iż niewątpliwie nie są to jedyne sposoby. Niniejsza plantacja została założona przy współudziale firmy amerykań-skiej, specjalizującej się w zakładaniu plantacji topolowych na całym świecie, nawet w Chinach.

“Large-area populus plantation – resource establishing and harvesting on the example of the plantation created by IP Kwidzyn”
International Paper Kwidzyn is a large facility that produces paper as well as delivers heat energy to Kwidzyn. It uses the resource bought mainly from the State Forests, but recently it decided to diversify its sources of wood and also to establish its own birch plantations delivering wood in short production cycles.
Other facilities with a similar profile activity could potentially do the same as IP Kwidzyn. For the State Forests it is a signal that some forest inspectorates might participate in establishing of such plantations as contractors. Moreover, some areas under administration of the State Forests will be dedicated for populus plantations due to a growing need for a resources used, for example, by heat and power plants. This results from the requirements imposed upon power plants by EU law.
Therefore, the aim of the movie is to show or remind what techniques and technologies are used when creat-ing plantations and harvesting populus. It shows an example how it can be done, knowing that these are not the only methods. The following plantation was established with cooperation from an American company specializing in establishing populus plantations around the world, even in China.

 

 

 

 • Wywiady

  • Category : Wywiady
   Description :

   Plany Lasów Państwowych na II połowę 2012 r. i 2013 r. – nowe zasady sprzedaży drewna i modernizacja zasad kontroli w Lasach Państwowych.

   Rating :
   5513 Views
  • Category : Wywiady
   Description :

   Wywiad: Brak porozumienia klimatycznego może mieć fatalne skutki - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen. Szef delegacji PE na szczyt klimatyczny w Durbanie zachęca do stanowczości w walce z kryzysem klimatycznym, który pozostanie aktualny dłużej niż kryzys gospodarczy. [Dostawca filmu: Parlament Eurpoejski]

   Rating :
   949 Views
 • Wydarzenia

  • Category : Wydarzenia
   Description :

   W dniu 30. maja 2012 r., na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu.

   Rating :
   882 Views
  • Category : Wydarzenia
   Description :

   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podczas Ogólnopolskich Dni Lasu 2012 - powitanie

   Rating :
   1322 Views
 • Inne

  • Category : Inne
   Description :

   Zobacz niesamowite ujęcia w zwolnionym tempie ptaków przy karmniku. Niewinne z pozoru ptaki roślinożerne okazują sobie wrogość walcząc o dostęp do pożywienia. Do próby sił dochodzi nawet w locie.

   Rating :
   0 Views
 • Muzyka

  • Category : Muzyka
   Description :

   Piękno lasów na całym świecie - piękne ujęcia

   Rating :
   1692 Views

   Piękno lasów

   1692Views
  • Category : Muzyka
   Description :

   Występ zespołu "The Strings" podczas Ogólnopolskich Dni Lasu w Sękocinie Starym (IBL). 2012 r.

   Rating :
   727 Views