Film p.t.: „Przyszłość współpracy LP z firmami leśnymi – czy automatyzacja zmieni pracę leśniczego?”

 

2013-04.jpg

Jednym z ważniejszych wniosków z konferencji „Sektor usług leśnych – dzisiaj i jutro” było to, że firmy leśne, jak i Lasy Państwowe stoją przed ogromnymi zmianami w zakresie pozyskania drewna. Z jednej strony postęp technologiczny sprawia, że pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi staje się coraz bardziej wydajne i opłacalne. Z drugiej niskie płace robotników leśnych w połączeniu z dużą uciążliwością tego zawodu powodują niską podaż siły roboczej w tej gałęzi usług.
Nieunikniony proces wdrażania do praktyki maszyn specjalistycznych powoduje, że leśniczowie muszą poznać możliwości pracy maszyn takich, jak np. harwester. Potrzeb-ne są więc szkolenia, aby maszyny były w pełni wykorzystane i nie przynosiły strat.
Zmiany zapewne spowodują też redukcję personelu nadleśnictw. To, co wykonują u nas podleśniczowie, a więc manipulację, odbiórkę, w gospodarce leśnej Niemiec wyko-nują robotnicy leśni, a więc wszystko to przemawia za tym, że z czasem sektor usług leśnych przejmie część prac wykonywanych dotychczas przez administrację LP. Wiąże się to z koniecznością redukcji personelu i kosztów administracyjnych LP.

“The future of cooperation between the State Forests and forestry companies – will automation change the way foresters work?”
One of the more important conclusions of the conference entitled “Forestry Services Sector – Today and Tomorrow” was that forestry companies as well as the State For-ests are facing great changes in terms of wood harvesting. On the one hand the techno-logical progress means that harvesting wood with multi-operational machines becomes increasingly more efficient and affordable. On the other hand low pay of forestry workers combined with how difficult it is to perform this job results in a low supply of working force in this branch of services.
The inevitable process of introducing specialist machines into practical use means that foresters will have to familiarize themselves with the capabilities of such machines as harvesters, among others. Therefore, training is necessary so that the machines can be utilized fully and not bring losses.
The changes will probably also lead to downsizing of forest inspectorates. The tasks performed by deputy foresters, such as manipulation and receiving of wood, in the Ger-man forest management are performed by forestry workers, so everything points to the fact that over time the forestry services sector will take over some of the work currently being performed by the State Forests’ administration. This is related with the need to reduce personnel and administrative costs of the State Forests.

 • Wywiady

  • Category : Wywiady
   Description :

   Plany Lasów Państwowych na II połowę 2012 r. i 2013 r. – nowe zasady sprzedaży drewna i modernizacja zasad kontroli w Lasach Państwowych.

   Rating :
   5513 Views
  • Category : Wywiady
   Description :

   Wywiad: Brak porozumienia klimatycznego może mieć fatalne skutki - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Jo Leinen. Szef delegacji PE na szczyt klimatyczny w Durbanie zachęca do stanowczości w walce z kryzysem klimatycznym, który pozostanie aktualny dłużej niż kryzys gospodarczy. [Dostawca filmu: Parlament Eurpoejski]

   Rating :
   949 Views
 • Wydarzenia

  • Category : Wydarzenia
   Description :

   W dniu 30. maja 2012 r., na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu.

   Rating :
   882 Views
  • Category : Wydarzenia
   Description :

   Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podczas Ogólnopolskich Dni Lasu 2012 - powitanie

   Rating :
   1322 Views
 • Inne

  • Category : Inne
   Description :

   Zobacz niesamowite ujęcia w zwolnionym tempie ptaków przy karmniku. Niewinne z pozoru ptaki roślinożerne okazują sobie wrogość walcząc o dostęp do pożywienia. Do próby sił dochodzi nawet w locie.

   Rating :
   0 Views
 • Muzyka

  • Category : Muzyka
   Description :

   Piękno lasów na całym świecie - piękne ujęcia

   Rating :
   1692 Views

   Piękno lasów

   1692Views
  • Category : Muzyka
   Description :

   Występ zespołu "The Strings" podczas Ogólnopolskich Dni Lasu w Sękocinie Starym (IBL). 2012 r.

   Rating :
   727 Views